GUJARATI LOVE SHAYARI 2021

GUJARATI LOVE SHAYARI

1.ના ‘પિમ્પલ’ વાળી માટેના ‘ડિમ્પલ’ વાળી માટેઆ ફોટો તો‌ છે‘સિમ્પલ’ વાળી …

VIEW FULL SHAYARI

GUJARATI SHAYARI PHOTOS

gujarati shayari

1.મને જોઈને આસમાનના ‘તારા’ગુસ્સાથી જોઈ રહ્યા છે અને પૂછી રહ્યા છેઅમારો …

VIEW FULL SHAYARI