GUJARATI SAD STATUS

 • GUJARATI STATUSSAD STATUS IN GUJARATI

  SAD STATUS IN GUJARATI

  1.એક વાત હંમેશા યાદ રાખજે દુનિયામાં તને મારા જેવા ઘણા મળશે પણ તેમાં તને “હું” નહીં મળું. SAD STATUS IN…

  Read More »
 • GUJARATI STATUSSAD STATUS GUJARATI

  50+ GUJARATI SAD STATUS

  1.અમે તો એ ખોયુ જે કદી અમારું હતું જ નહીં,પણ તે તો એ ખોયુ જે હંમેશા તારું જ હતું. GUJARATI…

  Read More »
Back to top button